For uddannelseslæger

Praksisbeskrivelse for
Lægerne ved Røde Port

Præsentation af praksis, læger og klinikpersonale.

Lægerne ved Røde Port
Vinkelvej 3, 1. sal
4000 Roskilde
Tlf: 46 35 40 80
Ydernr: 02 26 75
www.lillevangoghansen.dk
Email:gunver@dadlnet.dk

Praksis er en 3-mands praksis.

Gunver Lillevang (1969): Speciallæge i almen medicin 2006 og samfundsmedicin 2008. Godkendt som tutorlæge. Postgraduat Klinisk Lektor (PKL) i almen medicin i Region Øst. Medlem af PLOs bestyrelse.

Thomas Hansen (1972): Speciallæge i almen medicin 2011.
Faglige interesseområder: pædiatri, lungemedicin, gyn-obs, underviser KBU læger i Region Sjælland. Medlem af DSAM.

Louise Traberg (1976): Speciallæge i almen medicin 2019. Medlem af DSAM.

Praksis har et veluddannet klinikpersonale bestående af 2sekretærer, 3 sygeplejersker og timelønnede lægestuderende.

Praksis er en bypraksis med aktuelt ca. 50000 patienter tilmeldt. Aldersfordelingen er svarende til regionsgennemsnittet.

Praksis anvender edb-systemet XMO. Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere indenfor såvel primær som sekundær sektoren.

Klinikken har selvstændig hjemmeside med adressen www.lillevangoghansen.dk
Fra hjemmesiden kan patienterne bestille tider i klinikken, genbestille medicin, mulighed for
mailkorrespondance med læger og sygeplejersker, samt holde sig opdaterede med
nyheder/ændringer i klinikken.

Klinikken har udarbejdet egne, ajourførte behandlingsvejledninger og instrukser for de hyppigst forekommende sygdomme i almen praksis.
Praksis deltager i lægevagtsordningen for Region Sjælland
Uddannelseslægerne kan deltage i lægevagten under supervision. Der tilstræbes deltagelse i det antal vagter, som uddannelsesprogrammerne anbefaler.

Praksis har endvidere visse sociale traditioner, som det forventes at uddannelseslægen deltager i. Således en sommerfest eller -udflugt for klinikkens personale, en julefrokost og andre fester

Præsentationssamtale:
Før uddannelseslægens start i klinikken inviteres til gensidig præsentationssamtale.
Ved denne samtale drøfter vi gensidige forventninger til uddannelsesperioden.
Rundvisning i klinikken og uddannelseslægen præsenteres for eget konsultationslokale samt hilser på læger og klinikpersonalet.
Endvidere gennemgang af klinikkens dagsrytme, arbejdstilrettelæggelse og arbejdstider.
Uddannelsesprogrammet gennemgås kort (mere detaljeret ved INTRO – samtalen) og klinikkens principper for vejledning og supervision drøftes.

Uddannelsesforløbet

Introduktionsperiode:
Den første uge i praksis er introduktionsperioden, hvor du har mulighed for at følge en eller flere af tutorlægerne ved deres konsultationer. Du kan lære medarbejderne og arbejdsgangen at kende, og sætte dig ind i vores windows-baserede EDB- system (XMO). Du får også mulighed for at følge med én af sygeplejerskerne i deres arbejde, herunder laboratorieopgaver.

Hver dag får du patienter i det tempo, der passer til dit niveau. Med tiden kommer du til at arbejde mere selvstændigt, og du skulle helst nå flere patienter efterhånden.

I introduktionsperioden vil en af lægerne gennemgå dine patienter med dig.
Vi vil gerne kontaktes i løbet af dagen, hvis du er i tvivl om noget – eller spørge til vore
behandlingsprincipper.

Introsamtale afholdes mellem tutorlæge og uddannelseslæge efter ca. 14 dage.
Dagsordenpunkter for de obligatoriske samtaler får du udleveret nogle dage inden samtalerne afvikles, så der er mulighed for forberedelse. Punkterne på dagsordenen kan frit suppleres.

Forløb :
Efter 3 måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering/samtale – hvor vi vil gøre op, hvor langt du er nået – og lægge planer for dine sidste 3 måneder i praksis. Der sættes fokus på
uddannelsesprogrammets kompetencer og evt. godkendelse.

I de sidste 2-3 måneder forventer vi, at du arbejder i (tilnærmelsesvist) samme tempo som
tutorlægerne. Der vil være afsat ½ – times supervision mandag til fredag (om eftermiddagen). Efterhånden evt. i mere tematiseret form- efter aftale mellem tutorlæge og uddannelseslæge.

Umiddelbart før afslutningen af ansættelsen vil vi foretage en slutevaluering af det samlede forløb hos os (slutevalueringssamtale).
Herunder vil uddannelseslægens evaluering af praksis som uddannelsessted blive drøftet.
Denne evaluering er elektronisk (evaluer.dk) – et print heraf medbringes ved
slutevalueringssamtalen.

Alle tre læger i praksis vil føle sig ansvarlige for dit ophold her og vil fungere som supervisor i forhold til kliniske problemstillinger, men Gunver Lillevang vil være den hovedansvarlige tutorlæge.

Konferencer:
– praksiskonference hver dag fra kl. 10.45 – 11.00 ( incl. kaffe )
– frokost hver dag fra kl. 12.30-13.00.

Supervision:
– daglig supervision 30 minutter ved 13-tiden (lægerne skiftes)
– ad hoc-supervision (tilstedeværende læge)

VELKOMMEN i vores klinik 